Hållbarhets policy Greenkey

Hållbarhetspolicy för TanumStrand hotell och konferens anläggning.

Vi vill vara en del i att skapa en mer hållbar besöksnäring och inspirera andra aktörer, intressenter, leverantörer, gäster och personal att engagera sig i miljö- och hållbarhetsfrågor.  Vi åtar oss att gå längre än gällande lagar och regler inom miljö- och hållbarhetsområdet.

 

Miljömässig hållbarhet
TanumStrand vill erbjuda gäster en miljömässigt hållbar vistelse och upplevelse på anläggningen. För att säkerställa kvalitet i miljöarbetet är anläggningen miljömärkt med Green Key.

Vi åtar oss att förebygga och minska vår miljöpåverkan och jobbar med ständiga förbättringar gällande hållbarhetsarbetet, bland annat genom att formulera årliga mål. Vi fokuserar på att utbilda och informera både personal och gäster inom miljö- och hållbarhet för ökad miljömedvetenhet och engagemang.

Vår största direkta miljöpåverkan kommer från förbrukningen av resurser på anläggningen. Vi använder 100 % förnybar el, miljöanpassade produkter och resurs effektiv teknik. Vi mäter och övervakar vår vatten-, el- och energiförbrukning samt mängden avfall regelbundet i syfte att reducera vår resursförbrukning. Vi beräknar även våra årliga utsläpp av växthusgaser i syfte att minska vår klimatpåverkan.

Vi har även en stor indirekt miljöpåverkan i valet av produkter och tjänster, t.ex. gällande livsmedel, kemikalier och tvättservice. Vi åtar oss därför att bl.a. köpa in ekologiska livsmedel i största möjliga mån, jobba för minskat matsvinn och köpa miljömärkta rengöringsprodukter. Vi ställer även hållbarhetskrav på våra leverantörer och entreprenörer vi anlitar.

 

Social hållbarhet
TanumStrand vill bidra positivt till lokalsamhället och verka för social hållbarhet för personal, gäster och andra intressenter.

Vi åtar oss att främja lokal kultur, t.ex. i val av livsmedel, design och produkter och strävar efter att säkerställa kvalitet i verksamheten gällande service, rutiner och inköp.

Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Alla människor ska ha lika förutsättningar att arbeta på och besöka vår verksamhet. Vi anställer personal i alla befattningar utan diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet, religion eller funktionsvariation. Vi garanterar en säker och trygg arbetsmiljö och vill vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats som ser till personalens välmående och hälsa. Vi accepterar inga former av trakasserier eller sexuell exploatering på vår anläggning.

Vi gör affärer med hög affärsetik och kräver goda arbetsvillkor utan också hos leverantörer och entreprenörer.

 

Ekonomisk hållbarhet
TanumStrands arbete är inte bara i den egna verksamheten, utan strävar efter att använda resurser på ett sätt som främjar miljömässig och social hållbarhet. Att jobba med hållbarhetsfrågor inom det sociala och miljömässiga området är vitalt för att säkerställa verksamhetens finansiella ställning långsiktigt.

.

Läs mer om GreenKey